Juhend

Jõhvi Kergejõustikuõhtu
Teisipäeval, 21. juunil Jõhvi staadionil

1. Juhendi üldsätted

1.1 Juhendi pädevus.

Käesolev juhend on kooskõlas Maailma Kergejõustikuliidu World Athletics (edaspidi WA) võistlusmäärustega ja Eesti Kergejõustikuliidu (edaspidi EKJL) võistluste korraldamise reglemendiga.

1.2 Juhendi täitmine.
Käesoleva juhendi täitmine on kõigile korraldajatele ja võistlusel osalejatele kohustuslik.
Juhendi tõlgendamine.

1.3 Juhendiga määratlemata või mitmeti tõlgendavate küsimuste lahendamine võistluse ajal kuulub võistluse peakohtuniku, EKJL tehnilise delegaadi ja võistluse korraldaja esindaja pädevusse.

 

2. Võistluse eesmärgid

2.1 Ida-Virumaalt sirgunud spordisangari mälestuse talletamine ja edasikandmine kõrgetasemelise võistluse korraldamise kaudu Heino Lipu 100. sünniaastapäeval.
2.2 Ida-Virumaal esmakordselt toimuva rahvusvahelise kergejõustiku õhtumiitinguga uue traditsiooni algatamine Heino Lipu nimelisel Jõhvi kergejõustikustaadionil.
2.3 Ajaloolise spordisündmuse läbiviimisega suurendada märkimisväärselt Jõhvi valla ning Ida-Virumaa nähtavust Eesti spordi- ja kultuuriruumis.

 

3. Võistluse programm ja läbiviimise kord

3.1 Võistluse nimetus.

HEINO LIPP 100 - Jõhvi kergejõustikuõhtu (edaspidi võistlus).

3.2 Korraldajad.

Võistluse viib läbi Spordiürituste Korraldamise Klubi (edaspidi SÜKK) koostöös Jõhvi vallaga.

3.3 Võistluse toimumise aeg ja koht.

Võistlus toimub 21. juunil 2022. a. Heino Lipu nimelisel Jõhvi staadionil.

3.4 Võistluse kavas olevad alad.

Naised: 200 m, 800m, 100 m tõkkejooks, kaugushüpe, kõrgushüpe, kolmikhüpe

Mehed: 100 m, 800 m, 4x100 m teatejooks, 110 m tõkkejooks, kaugushüpe, kolmikhüpe, kettaheide, odavise

3.5 Võistluse juhtimine.

Võistluse läbiviimist juhib peakohtunik koostöös EKJL tehnilise delegaadi ja SÜKK esindajaga.

 

4. Osavõtutingimused

4.1 Võistlusest osavõtjad.

Võistlusest saavad osa võtta Eesti kergejõustikuklubide sportlased ja EKJL-i kehtivat litsentsi omavad individuaalsportlased ning kutsutud välisvõistlejad.

4.2 Võistlusel osaleja peab olema WA määruse ER 3 kohaselt võistluskõlblik.
4.3 Võistluseks registreerimine.

Võistlusel osalemiseks tuleb esitada korraldajatele täidetud ülesandmisvorm hiljemalt 20. juunil. Kutsutud välisvõistlejad registreeritakse võistlustele nende osavõtukinnituse alusel.

 

5. Võistluste läbiviimise tehnilised tingimused

5.1 Võistlejanumbrid.

Võistlejanumbrid antakse välja võistluste kogunemiskohas hiljemalt 1 tund enne võistlusprogrammi kuuluva ala algust. Võistlejanumbreid tuleb kanda võistlusmääruste kohaselt.

5.2 Võistlusalale registreerimine.

Võistlusalale registreerimine toimub kogunemiskohas ja lõpeb jooksualadel 20 minutit, väljakualadel 25 minutit ning teivashüppes 1 tund enne ala ajakavajärgset algust. Võistlejad viiakse võistluspaika kohtunike saatel. Registreerumata ja/või omapäi võistluspaika siirdunud võistlejaid alal osalema ei lubata.

5.3 Võistlusriietus ja -jalatsid. Võistluspaikades keelatud esemed.

Võistlejate riietus ja jalatsid peavad täielikult vastama WA määruste ja regulatsioonidega kehtestatud nõuetele. Mobiiltelefonide, pleierite, raadiote jms. võistluspaika kaasavõtmine ja seal kasutamine on keelatud.

5.4 Võistlusvahendid.

Võistlustel kasutatakse ainult WA kehtivat sertifikaati omavaid võistlusvahendeid.

Isiklikke võistlusvahendeid võetakse kontrollimiseks vastu kuni 1,5 tundi enne vastava ala algust.Nende mark peab olema välisel vaatlusel tuvastatav, nad peavad omama WA kehtivat sertifikaati.

5.5 Võistluskatsete sooritamine.

Kaugus-ja kolmikhüppesning heidetealadel saavad sportlased 3 võistluskatset, selgitades välja kaheksa paremat, kes saavad lisaks 3 finaalkatset. Kõik jooksualad toimuvad aegadele.

5.6 Protestid ja apellatsioonid.

Võistlustega seotud proteste ja apellatsioone saab esitada ja need lahendatakse vastavalt kehtivatele võistlusmäärustele.

 

6. Autasustamine

6.1 HEINO LIPP 100 – Jõhvi kergejõustikuõhtu autasustamine.

Kavasolevatel võistlusaladel autasustatakse kolme paremat HEINO LIPP 100 medaliga ja järgmiste rahaliste auhindadega: 1. koht 300 eurot, 2. koht 200 eurot, 3. koht 100 eurot.

4x100 meetri teatejooksus on kolme parima võistkonna rahalised auhinnad järgmised: 1. koht 600 eurot, 2 koht 400 eurot, 3. koht 200 eurot.

Rahalistelt auhindadelt peetakse kinni Eesti Vabariigis kehtiv tulumaks 20 protsenti.

 

7. Rahastamine

7.1 Võistlejate lähetuskulud.

Võistluste lähetamise kulud kannab lähetav klubi või üksikisik ise. Korraldaja kompenseerib klubidele osavõtjate transpordi arvestusega kuni 100 eurot viie võistleja kohta. Kutsutud osavõtjate lähetuskulud kannab korraldaja.

7.2 Võistluste korraldus- ja läbiviimiskulud

Kõik võistluste korraldamise ja läbiviimisega seotud kulud kannab SÜKK koos Jõhvi vallaga.