Juhend

Heino Lipu mälestusvõistlused &
Eesti meistrivõistluste kuulitõukevõistlused
Reede, 24. juuni 2022

 

1. Juhendi üldsätted

1.1 Juhendi pädevus.

Käesolev juhend on kooskõlas Maailma Kergejõustikuliidu World Athletics (edaspidi WA) võistlusmäärustega, Eesti Kergejõustikuliidu (edaspidi EKJL) võistluste korraldamise reglemendiga ja Eesti kergejõustikumeistrivõistluste juhendiga.

1.2 Juhendi täitmine
Käesoleva juhendi täitmine on kõigile korraldajatele ja võistlustel osavõtjatele kohustuslik.

1.3 Juhendi tõlgendamine.
Juhendiga määratlemata või mitmeti tõlgendavate küsimuste lahendamine võistluste ajal kuulub võistluste peakohtuniku, EKJL tehnilise delegaadi, EKJL-i esindaja ja võistluste korraldaja esindaja pädevusse.

 

2. Korraldamisõigused

2.1 Eesti kergejõustikumeistrivõistluste korraldamisõigus.

Eesti kergejõustikumeistrivõistluste korraldamise ainuõigus kuulub EKJL-le, mis kooskõlas Eesti kergejõustikumeistrivõistluste juhendi punktiga 3.1 on andnud 2022.a. Eesti meistrivõistluste kuulitõukevõistluste läbiviimise üle Spordiürituste Korraldamise Klubile. Eesti meistrivõistluste kuulitõukevõistlused toimuvad koos Heino Lipu mälestusvõistlustega.

 

3. Võistluste eesmärk

Ida-Virumaalt sirgunud spordisangari Heino Lipu mälestuse talletamine ja edasikandmine kõrgetasemelise võistluse korraldamise kaudu.

 

4. Võistluste programm ja läbiviimise kord

4.1 Võistluste nimetus.

HEINO LIPP 100 – Heino Lipu mälestusvõistlused ja Eesti meistrivõistlustekuulitõukevõistlused (edaspidi võistlused).

4.2 Korraldajad.

Võistlused viib läbi Spordiürituste Korraldamise Klubi (edaspidi SÜKK) koostöös EKJL ja Lüganuse vallaga.

4.3 Võistluste toimumise aeg ja koht.

Võistlused toimuvad 24. juunil 2022. a. Ida-Virumaal, Maidlas.

13.30 naiste kuulitõuge

15.00 meeste kuulitõuge

4.4 Võistluste juhtimine.

Võistluste läbiviimist juhib Eesti meistrivõistluste peakohtunik koos EKJL tehnilise delegaadi, EKJL esindaja ja SÜKK esindajaga. Eesti meistrivõistluste peakohtuniku ja EKJL tehnilise delegaadi määrab EKJL.

 

5. Osavõtutingimused

5.1 Võistlustest osavõtjad.

Võistlustest saavad osa võtta Eesti meistrivõistluste osavõtunõuded täitnud ja meistrivõistluste juhendi tingimustele vastavad sportlased ning kutsutud välisvõistlejad.

5.2 Võistlustel osaleja peab olema WA määruse ER 3 kohaselt võistluskõlbulik.
5.3 Võistlusteks eelregistreerimine.

Eesti meistrivõistlustel osalemiseks tuleb esitada EKJL sekretariaadile õigeaegselt vormikohane e-ülesandmine. Kutsutud välisvõistlejad registreeritakse võistlustele nende osavõtukinnituse alusel.

 

6. Võistluste läbiviimise tehnilised tingimused

6.1 Võistlusnumbrid.

Võistlejanumbrid antakse välja võistluste sekretariaadis hiljemalt 1 tund enne võistlusprogrammi kuuluva ala algust. Võistlejanumbreid tuleb kanda võistlusmääruste kohaselt.

6.2 Võistlejate registreerimine kogunemiskohas.

Registreerimine toimub kogunemiskohas ja lõpeb 30 minutit enne võistlusala algust. Registreerimata ja/või omapäi võistluspaika siirdunud võistlejaid osalema ei lubata.

6.3 Võistlusriietus ja -jalatsid. Võistluspaikades keelatud esemed.

Võistlejate riietus ja jalatsid peavad täielikult vastama WA määruste ja regulatsioonidega kehtestatud nõuetele. Mobiiltelefonide, pleierite, raadiote jms. võistluspaika kaasavõtmine ja seal kasutamine on keelatud.

6.4 Võistlusvahendid.

Võistlustel kasutatakse ainult WA kehtivaid sertifikaate omavaid 7,26 kg ja 4 kg raskusi kuule.

Isiklikke kuule võetakse kontrollimiseks vastu kuni 1 tund enne vastava ala algust. Isiklike kuulide mark peab olema välisel vaatlusel tuvastatav ja need peavad omama WA kehtivat sertifikaati.

6.5 Võistluskatsete sooritamine.

Eesti meistrivõistluste arvestuses osalevad võistlejad saavad esmalt 3 võistluskatset, misjärel kaheksa paremat saavad veel 3 finaalkatset. Kutsutud välisvõistlejad saavad 6 võistluskatset. Peale kolmandat katset regrupeeritakse Eesti meistrivõistluse finalistid koos kutsutud välisvõistlejatega ning viimased kolm katset sooritatakse ühises pööratud paremusjärjestuses.

6.6 Protestid ja apellatsioonid.

Võistlustega seotud proteste ja apellatsioone saab esitada ja need lahendatakse vastavalt Eesti meistrivõistluste juhendis sätestatule.

 

7. Autasustamine

7.1 HEINO LIPP 100 - Heino Lipu mälestusvõistluste võitjate ja osavõtjate autasustamine.

Heino Lipu mälestusvõistluste arvestuses autasustatakse meeste ja naiste kuulitõuke kõiki osavõtjaid HEINO LIPP 100 meenetega ja sponsorite poolsete auhindadega.
Mälestusvõistluste kuut paremat meest ja naist autasustatakse rahaliste auhindadega: 1. koht - 1000 eurot, 2. koht - 700 eurot, 3. koht - 500 eurot, 4 koht - 300 eurot, 5. koht - 200 eurot, 6. koht - 100 eurot.

Mälestusvõistluste rekordi ületamise korral autasustatakse rekordipüstitajat 1000 eurose boonusega. Kui võistluse käigus ületatakse rekordit mitmel korral, siis saab rekordiboonuse võistluse võitja.

Heino Lipu mälestusvõistluste rekordid: Mehed 20.78 Georgi Ivanov (Bulgaaria, 2013), Naised 15.86 Kätlin Piirimäe (Eesti, 2018).

Kõigilt rahalistelt auhindadelt peetakse kinni Eesti Vabariigis kehtiv tulumaks 20 protsenti.

 

8. Rahastamine

8.1 Võistlejate lähetuskulud.

Eesti meistrivõistlustest osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav klubi või üksikisik ise. Kutsutud osavõtjate lähetuskulud kannab SÜKK.

8.2 Võistluste korraldus- ja läbiviimiskulud

Kõik võistluste korraldamise ja läbiviimisega seotud kulud kannab SÜKK. Eesti meistrivõistluste medalite ja auhindadega seotud kulutused kannab EKJL.